gbvy[WSd

------- POOn ------- QOOn ------- QTOn
------- ROOn ------- RTOn ------- WOOn
------- WTOn ------- PWOOn ------- TOTOn
------- UOTOn ------- WOOOn ------- XOOOn
------- XOTOn ------- POOWOn ------- POOROn
------- POOWOn ------- QOOOOn ------- QOOTOn
------- QOOVOn PO@T
XV
ROOOOn ------- TOOOOn
PO@T
XV
TOOTOn ------- TOOVOn